Privacy

Welkom op de website van Graydon Belgium NV met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 84-b1, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer 0422.319.093.

1. Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van deze website. Deze verklaring wordt onderaan van een datum voorzien. Gelieve dan ook deze verklaring regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente maatregelen die door Graydon worden genomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Graydon aanbiedt aan haar klanten en bezoekers van de website.

2. Uw bezoek aan onze website

2.1. Algemeen
De meeste informatie op de Graydon-website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens worden verstrekt. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij volgende gegevens:

  • uw IP-adres
  • alle gegevens met betrekking tot onze webpagina’s die u geraadpleegd heeft
  • alle gegevens die u vrijwillig verstrekt heeft (bv. faxnummer, telefoonnummer, onderzoeksinformatie, en/of siteregistratie), met uitzondering van gevoelige gegevens zoals omschreven in de relevante wetgeving.

Deze informatie wordt gebruikt waar nodig:

  • om uw vragen te beantwoorden
  • om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening
  • om door te geven aan derden

Zo er persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld conform de bepalingen van de wet betreffende de verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het opgegeven doel, om informatie te verstrekken. Graydon verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door de bezoekers aan ons bekendgemaakte persoonlijke gegevens via onze website.
Op onze website zijn ook links geplaatst naar andere websites, waarop Graydon geen controle uitoefent. Graydon kan dan ook geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wij adviseren dan ook kennis te nemen van het privacybeleid van deze sites.

2.2. De verschillende beveiligingsniveaus 

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Graydon gebruikt verschillende niveaus van beveiliging die afhankelijk zijn van de verschillende diensten die zij aanbiedt. Afhankelijk van het niveau wordt geen of een al dan niet strengere registratie gevraagd. De diensten die op het laagste niveau worden aangeboden, vragen geen registratie. Bij deze diensten kunnen dan ook slechts een beperkt aantal gegevens die voortvloeien uit het gebruik van cookies en logging worden ingezameld. Cookies laten ons toe het gebruik van onze website te analyseren en eventuele knelpunten te detecteren en te verbeteren.
Sommige diensten worden verstrekt op een hoger beveiligingsniveau, wat inhoudt dat de gebruiker van deze diensten verzocht zal worden zich te registreren door bepaalde gegevens aan Graydon bekend te maken. Ten aanzien van deze gegevens zal Graydon de nodige maatregelen treffen om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen.

3. Wettelijke bepalingen zoals finaliteit, proportionaliteit en recht op toegang en correctie

De finaliteit van het verwerken van de gegevens bestaat erin informatie over ondernemingen te leveren aan onze klanten die met Graydon een overeenkomst hebben gesloten. In het kader van de proportionaliteit waakt Graydon erover dat de ingezamelde gegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn, gelet op de finaliteit van de verwerking zoals hierboven aangegeven. Graydon streeft er steeds naar om een objectief beeld, rekening houdende met het nauwkeurigheidsbeginsel, van de Belgische ondernemingen binnen de Belgische markteconomie te verstrekken.
In dit kader willen wij erop wijzen dat gegevens zoals rijksregisternummers en identiteitskaartnummers voor de doelstelling van de verwerking van de gegevens door Graydon niet relevant zijn en bijgevolg niet worden opgenomen in onze databank.
Graydon zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking zoals hierboven aangegeven.
Elke natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen conform de vigerende wetgeving (zijnde het verzoek aan ons richten door middel van een aangetekende zending met kopie van de identiteitskaart én zijn/haar ondernemingsnummer kenbaar maakt; gezien onze databank is opgebouwd rond ondernemingsnummers) heeft een recht tot inzage en in geval van direct marketing kosteloos verzet, alsook een recht op verbetering en dit in zoverre de verbetering overeenstemt met de officiële publicatie die op hem of haar betrekking heeft.

4. Verstrekken van gegevens 

De ingewonnen persoonlijke informatie op deze website is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik door Graydon Belgium. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Betrokkene geeft hierbij ook de uitdrukkelijke toestemming deze gegevens voor commerciële doeleinden mee te delen aan organismen waarmee Graydon Belgium NV contractueel verbonden is. Hierbij geven we uitdrukkelijk de toestemming om telefonisch gecontacteerd te worden door Graydon Belgium NV voor commerciële doeleinden.

5. Contactadres en hoe ons te contacteren in verband met ons privacybeleid 

De verwerking van persoonsgegevens door Graydon is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle vragen of opmerkingen over
deze privacyverklaring kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via volgende coördinaten:

Per e-mail: dataprotection@graydon.be 
Per traditionele post: Graydon Belgium NV, Uitbreidingstraat 84-b1, 2600 Berchem

Deze privacyverklaring dateert van 01/11/2014.