Wiki

FAQ

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen.

FAQ

Kunnen mijn bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwijderd worden uit de Graydon database?

Graydon verzamelt bedrijfsgegevens over alle inschrijvingsplichtige ondernemingen, stichtingen en verenigingen in België als hulpmiddel bij besluitvorming t.a.v. kredietwaardigheid en solvabiliteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties. Alsmede bij andere creditmanagement activiteiten.

Bedrijfsgegevens:

Als handelsinformatiekantoor benadrukken wij dat wij voor de informatie die wij leveren op Belgische ondernemingen met een ondernemingsnummer ons baseren op officieel gepubliceerde gegevens in o.a. het Belgisch Staatsblad en bijlagen, gegevens afkomstig van de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovenvermelde gegevens zijn zodoende openbaar en voor eenieder toegankelijk.

Graydon verzamelt informatie over bedrijven en bestuurders. Onder GDPR hebben we een gerechtvaardigd belang om deze data te verzamelen en te verwerken. U kan de details van dit gerechtvaardigd belang terug vinden in ons Privacy Statement en op onze website onder “Graydon’s kijk op privacy”. Indien u nog steeds van mening bent dat uw belang voor het verwijderen van uw gegevens primeert boven ons gerechtvaardigd belang kan u steeds een verzoek hiervoor indienen waarin u uw belang verder toelicht.

Persoonsgegevens:

Graydon heeft informatie over bedrijven, Uiteindelijk Begunstigden (UBO’s) en relevante bestuurders. Onder de GDPR mogen wij deze informatie hebben en verwerken vanwege onze reguliere bedrijfsactiviteit. In ons privacy statement en onze visie op privacy op onze website leest u meer over dit zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’. Bent u van mening dat uw persoonlijke belang het gerechtvaardigd belang van Graydon overstijgt? Neem dan contact met ons op. Onderbouw uw verzoek zo volledig mogelijk, dan kunnen we u snel en gericht van dienst zijn.

Hoe komen jullie aan mijn bedrijfsgegevens?

Graydon verzamelt informatie over bedrijven en individuen die aan deze bedrijven gerelateerd zijn. Hierbij kunt u denken aan publieke bronnen, zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, vonnissen van de rechtbank, jaarrekeningen en de media. Maar ook baseert Graydon haar informatie op basis van eigen bronnen, zoals updates van bedrijven zelf, updates en betaalervaringen van klanten, updates en betaalervaringen van leveranciers en (financiële) onderzoeken van ons onderzoeksteam. 

Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn jullie openingstijden?

Onze kantooruren zijn van 8u30 tot 17u op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag kan u ons bereiken tot 16u.

In het rapport dat ik heb aangevraagd lijken bepaalde scores elkaar tegen te spreken. Hoe kan dit?

Het is perfect mogelijk dat een onderneming een goed kredietadvies heeft en toch een slechte Multiscore®. Concreet wil dit zeggen dat de onderneming op korte termijn haar financiële verplichtingen kan nakomen, maar dat er op middellange termijn risico’s bestaan.

Ook omgekeerd kan een onderneming op korte termijn haar schulden niet onmiddellijk aflossen, terwijl op lange termijn risico’s uitgesloten worden. Dat resulteert in een slecht kredietadvies en een goede Multiscore®.

Een onderneming met een negatief kredietadvies en een slechte Multiscore® kan een goede betaalscore hebben. Hoewel de onderneming niet in staat is om op korte en middellange termijn aan al haar (financiële) verplichtingen te voldoen, toont de praktijk aan dat ze toch moeite doet om haar facturen te betalen. Of dit op lange termijn houdbaar is, laten we in het midden.

Een onderneming met een positief kredietadvies en een uitstekende Multiscore® kan een slechte betaalscore hebben. Ze is theoretisch in staat om op korte en middellange termijn aan haar (financiële) verplichtingen te voldoen. Ze kán betalen, maar wíl dit blijkbaar niet. Er kunnen aanneembare, legitieme redenen zijn waarom een bedrijf sommige facturen niet betaalt. Het blijft wel een ernstige indicatie wanneer meerdere leveranciers late betalingen melden.

Waarom zijn sommige Belgische ondernemingen online geblokkeerd?

Bepaalde rechtsvormen, zoals die naar buitenlands recht, dienen in België amper officiële publicaties neer te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om statuutwijzigingen of jaarrekeningen. Daardoor is er weinig informatie beschikbaar om een volledig beeld van de onderneming in kwestie te krijgen. Uit voorzorg blokkeren we deze rapporten. U kunt altijd een offlinerapport aanvragen. Indien u als klant veel met zeldzame rechtsvormen werkt, kunnen we deze permanent vrijgeven, met inachtname van de voorgaande beperkingen.

Ondernemingen die wél een jaarrekening neerleggen, kunnen ook geblokkeerd worden wanneer de jaarrekening onvolledig is en we bijgevolg geen ratio’s kunnen berekenen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

Graynet: Neem contact op met ons Customer Success Team op 03 280 88 80. Zij bezorgen een e-mail met de logingegevens op het gekende e-mailadres van het account. Telefonisch kunnen we geen logingegevens meedelen, omwille van veiligheidsredenen.


Graydon Insights: Voordat u zich aanmeldt op https://graydon-insights.com, klikt u op ‘Forgot your password?’. Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt een mail met een tijdelijke link en instructies om een nieuw wachtwoord te kiezen.

Hoe werkt het Graydon-kredietadvies?

Het Graydon-kredietadvies vertelt hoeveel geld een onderneming op korte termijn kan vrijmaken om zijn openstaande, korte termijnschulden af te lossen.

Het advies geeft een theoretisch volumeoordeel op hoogstens 1 jaar weer. Voor vennootschappen berekenen we het advies op basis van de laatst beschikbare jaarrekening of op basis van het maatschappelijk kapitaal als er (nog) geen jaarrekening beschikbaar is.

Voor eenmanszaken is de datum van oprichting dan weer van doorslaggevend belang.

Uiteraard zijn er heel wat elementen die het kredietadvies negatief beïnvloeden. Denk maar een faillissement, de ontbinding van een vennootschap, dagvaardingen door de RSZ of een sociaal verzekeringsfonds, bedrijfsleiders die recent in een faillissement betrokken waren, een geprotesteerde wisselbrief, 24 maanden geen jaarrekening gepubliceerd …

Hoe werkt de Graydon Multiscoring®?

De Graydon Multiscoring® beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn.

De score geeft een theoretisch waardeoordeel op meer dan 1 jaar weer. Deze indicator rust op vier pijlers (feiten, balansen, betalingservaringen en bedrijfseigen gegevens), die elk weer tientallen variabelen tellen. De score loopt van 0 tot 100. Hoe hoger die score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico. Een score lager dan 10 is een erg negatieve score.

Kijk ook deze instructievideo

Hoe werkt de Graydon Betaalscore?

De betaalscore geeft aan in hoeverre een organisatie haar facturen volgens de afspraken betaalt.

De score houdt rekening met de betalingservaringen die verschillende leveranciers met elkaar delen. Alle gedragingen vormen samen een score tussen 0 en 100, waarbij recente betalingservaringen zwaarder doorwegen. Hoe hoger de score, hoe beter. Want dat betekent dat een organisatie haar facturen correcter (lees: volgens de afspraken) betaalt.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact