Gezondheidsbarometer zet alarmwaarde knipperlichten op een rij
Terug naar overzicht
blog

Gezondheidsbarometer zet alarmwaarde knipperlichten op een rij

Het initiatief voor de opmaak van de Gezondheidsbarometer ligt ondertussen lang achter ons. In het jaar 2000 startten Graydon en de depistagedienst van de rechtbank van Dendermonde een eerste samenwerking op. De rechtbank kreeg toegang de Graydon-database om het handelsonderzoek efficiënt te documenteren. Eerder onbedoeld groeide dit experiment op enkele jaren tijd uit naar een situatie waarbij de meeste rechtbanken systematisch bedrijfsrapporten opvragen in het kader van handelsonderzoek, opschortingsdossiers of faillissementendossiers.

Daarnaast vragen steeds meer rechtbanken jaarlijks een lijst van bedrijven op binnen hun arrondissement die welbepaalde knipperlichten vertonen. Elke rechtbank benadert deze lijsten op haar eigen manier. Sommige rechtbanken leggen de nadruk op het redden van economische waarde of tewerkstelling. Anderen gebruiken de knipperlichten veeleer om zwaar zieke ondernemingen te elimineren.

De alarmwaarde van de verschillende knipperlichten die de rechtbanken gebruiken, wordt jaarlijks opnieuw bekeken in de Gezondheidsbarometer, een onderdeel van In Foro, een publicatie van de URHB. Daarnaast gaat het recentste In Foro-nummer dieper in op de gerechtelijke ontbindingen en een grootschalige enquête die in december werd uitgevoerd.

Download de volledige publicatie:

In Foro - Gezondheidsbarometer

Gezondheidsbarometer

De afgelopen jaren vond u in de Gezondheidsbarometer getrouw een overzicht van de alarmwaarde van een dertiental knipperlichten. In samenspraak met de URHB werden dit jaar een aantal klassieke knipperlichten vervangen door andere die pertinenter blijken.

Heel wat rechtbanken, en zeker hun kamers voor handelsonderzoek, consulteren bijvoorbeeld vaak het betaalgedrag in bedrijfsrapporten. Het betaalgedrag werd nochtans nooit eerder in de klassieke knipperlichtenlijst opgenomen. Maar, hoewel geen officiële bron, het waargenomen betaalgedrag van een onderneming blijkt toch een pertinente indicator.

Geprotesteerde wissels

Omgekeerd vallen geprotesteerde wissels dan weer uit de klassieke lijst met knipperlichten. Om de eenvoudige reden dat deze gegevens niet meer voor het publiek beschikbaar zijn. Het was wellicht niet de intentie van de wetgever, maar dit heeft er wel voor gezorgd dat een belangrijk knipperlicht verdween. Absurd, want een onbetaalde wissel kon u in een b2b-sfeer beschouwen als de ultieme woordbreuk.

Net daarom is het essentieel dat de geprotesteerde wissel publiek gekend is. Net daarom werd de wissel algemeen aanvaard als een uiterst betrouwbaar instrument. De wissel maakte het mogelijk om toch zaken te doen (en betaaluitstel te verlenen) met bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid. Dat de gegevens niet meer publiek toegankelijk zijn, doet de facto de grote mate van zekerheid teniet die de wissel als betaalinstrument bood.

Dagvaardingen RSZ

Anders is het gesteld met de dagvaardingen RSZ, waarvan de alarmwaarde wel in de Gezondheidsbarometer opgenomen blijft. Op 1 februari 2017 werd een nieuwe procedure van kracht waarbij de RSZ-administratie de onbetaalde, en in het bijzonder onbetwiste, schuldvorderingen int via een dwangbevel in plaats van een dagvaarding. Die ingreep heeft een dubbele impact. Enerzijds betekent dit een belangrijke afname van het aantal dagvaardingen RSZ. Anderzijds stellen we vast dat de alarmwaarde van dit knipperlicht spectaculair stijgt.

De conclusies blijven in ieder geval gelijklopend. Wie faillissementen wil vermijden of bedrijven in moeilijkheden probeert te definiëren op basis van klassieke financiële criteria werkt weinig efficiënt. Andere criteria, zoals de Graydon Sociale Score, de connectie van bedrijfsleiders met andere bedrijven (in moeilijkheden), de late publicatie van de jaarrekening, een negatieve basislimiet, ... bewijzen jaar na jaar nog altijd hun waarde.

Download ook:

[INFOGRAPHIC] De alarmwaarde van 13 knipperlichten

Gerechtelijke ontbindingen

Per 12 juni 2017 trad er een wetswijziging in werking met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen.

Volgens het ministerie van justitie telde België in 2013 ongeveer 140.000 slapende vennootschappen. Dergelijke organisaties zijn een gemakkelijke prooi voor niet altijd even bonafide kopers. Ze omzeilen hiermee de controle op de wettelijke oprichtingsvereisten. Daarnaast bieden dergelijke structuren de mogelijkheid aan malafide ondernemers om zich – via de inschakeling van stromannen - in anonimiteit te verschuilen.

Vandaag kan de ontbinding van een bedrijf al worden gevorderd van zodra het geen jaarrekening indient binnen de 7 maanden na afsluitdatum. Bovendien kan er ook ontbonden worden als de bedrijfsleiders niet kunnen bewijzen dat ze over fundamentele vaardigheden bedrijfsbeheer beschikken. Verder kan het Openbaar Ministerie de ontbinding vorderen wanneer het netto-actief onder het minimumkapitaal is gedaald.

In september 2017 zagen we al enkele rechtbanken die van ontbindingen een absolute prioriteit maakten.

Enquête betaalgedrag in relatie tot faillissementen

In december 2017 organiseerde Graydon in nauwe samenwerking met Unizo en de URHB een grootschalige enquête onder gefailleerden, actieve bedrijfsleiders, curatoren, rechters in handelszaken en rechters-commissarissen.

Deze partijen werden onder meer gepolst naar het betaalgedrag van het cliënteel in relatie tot het faillissement of andere problemen. Daarnaast werden vragen gesteld die betrekking hadden op de begeleiding van de gefailleerde of het bedrijf in moeilijkheden. De resultaten van deze enquête vindt u terug in het derde deel van In Foro.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...