Artikel
Geschreven door Eric Van den Broele
Posted on 23/07/2019

Is er een verband tussen dwingend leiderschap-betaalgedrag en winstvoorspelling-groeiverwachting?

301 keer gelezen

In het kader van het “Road to Growth”-begeleidingstraject (zie voetnoot 1) is in 2017-2018 over ongeveer 500 Vlaamse ondernemers en hun ondernemingen informatie verzameld die gekoppeld kon worden met Graydon-data. In deze blogpost presenteren we alvast twee verbanden die door analyse van dit gekoppelde databestand aan het licht zijn gekomen, inclusief de statistische details.

Werkten mee aan dit artikel: Joeri van Hugten (Vrije Universiteit Amsterdam), Eric Van den Broele (Graydon Belgium), Arjen van Witteloostuijn (Vrije Universiteit Amsterdam, Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen), Nele Cannaerts (Erasmus Universiteit Rotterdam), Wim Coreynen (Antwerp Management School), Ellen Loots (Erasmus Universiteit Rotterdam), Johanna Vanderstraeten (Universiteit Antwerpen) en Zainab Noor el Hejazi (Universiteit Antwerpen).

Drieledig-logo.jpg

Betaalscore en dwingend leiderschap

We vroegen via een vragenlijst aan ondernemers om over zichzelf aan te geven in hoeverre ze een dwingende leiderschapsstijl vertonen. Een dwingende leiderschapsstijl past bij stellingen zoals:

  • Ik neem gezag op
  • Ik maak het duidelijk dat ik de leider ben
  • Ik drijf mensen tot het uiterste

Een interessante vervolgvraag: drijven dergelijke ondernemers ook hun leveranciers tot het uiterste? Met andere woorden: bestaat er een verband tussen dwingend leiderschap en de Graydon betaalscore (zie voetnoot 2)?

De data laten zien dat voor de grote groep ondernemingen met goede betaalscores de dwingende leiderschapsstijl redelijk normaal verdeeld is. In het kleine groepje ondernemingen met een matige tot slechte betaalscore zitten daarentegen alleen maar ondernemers die te veel een dwingende leiderschapsstijl vertonen.

Deze bevinding lijkt te impliceren dat de kans groter is dat een ondernemer met een dwingende leiderschapsstijl slechter betalingsgedrag tentoonspreidt (zie voetnoot 3).

Statistische details

Het verband tussen betaalscore en een dwingende leiderschapsstijl. Histogrammen van de individuele variabelen, de negatieve correlatiecoëfficiënt (p = 0.007) en een scatterplot zijn hierna gereproduceerd.

betaalscore-leiderschap-nl.jpg

Verwachte winstgroei

We vroegen ondernemers via dezelfde vragenlijst naar hun eigen verwachtingen over de groei van de winst van hun onderneming over het aankomende jaar. Graydon maakt ook verwachtingen over de groei van ondernemingen in de vorm van de Graydon Groeiverwachting. Bestaat er een verband tussen de verwachting van de ondernemers zelf en de Graydon Groeiverwachting (zie voetnoot 4)?

De data laten een licht positief verband zien. Dit verband zit voornamelijk in de extremen. Dat wil zeggen: ondernemers met een duidelijk lage (hoge) verwachting krijgen ook een lage (hoge) groeiscore. Daarentegen kunnen ondernemers die kleine veranderingen verwachten, sterk uiteenlopende groeiscores krijgen.

Deze bevinding doet vermoeden dat in het algemeen de winstgroei-verwachtingen van ondernemers niet in lijn liggen met de verwachte winstgroei op basis van objectieve, historische data. Behalve wanneer het gaat om extreem lage of hoge groei.

Statistische details

Het verband tussen de Graydon-groeiscore en de eigen verwachting over de winstgroei voor het volgend jaar. Histogrammen van de individuele variabelen, de negatieve correlatiecoëfficiënt en een scatterplot zijn hierna gereproduceerd. De correlatiecoëfficiënt is matig significant (p = 0.068).

groeiverwachting-groeiscore-nl.png

VOETNOTEN

(1) “Road to Growth” (RtG) of “Ambitie in Ondernemen” (AiO) is een begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers dat wordt aangeboden door UNIZO in nauwe samenwerking met Antwerp Management School en Graydon, en met de steun van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hier vindt u voor meer informatie over het “Road to Growth”-begeleidingstraject.

(2) Betaalscore: Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze ze door hun zakenpartners worden betaald (correct volgens de gemaakte afspraken of buiten termijn en in welke mate buiten termijn). De bedrijven die deze gegevens aanleveren situeren zich over een veelheid aan activiteitensectoren, veelal in de B2B- of B2G-sfeer. Voor de goede orde dient genoteerd dat de typische financiële instellingen, zoals banken, dergelijke gegevens NIET doorgeven. Noch is het zo dat Graydon zicht heeft op ALLE facturen die aan Belgische ondernemingen of overheden worden overgemaakt. De waarnemingen moeten dus steeds begrepen worden als het resultaat van een - zij het bijzonder uitgebreide - steekproef waarbij in eerste instantie wordt toegelicht hoe bedrijven, overheden en andere organisaties ageren binnen een klassieke leveranciers-klant verhouding. De Graydon-computers linken die verkregen informatie terug aan de individuele onderneming, waardoor op accurate wijze het betalingsgedrag van elke actieve onderneming, vzw of overheidsinstantie wordt gemeten. Deze waarnemingen worden omgezet in een score van 0 tot 100. Hoe lager de score, hoe slechter de onderneming de betaalafspraken nakomt. Score 100 staat voor een onberispelijk betaalgedrag.

Dergelijke vinger-aan-de-polsgegevens, die Graydon sedert 1984 systematisch verzamelt, vullen de elementen uit bijvoorbeeld de jaarrekening (per definitie zelden minder dan zeven maanden oud) uitstekend aan. De verwerking ervan toont de betalingsevolutie van elke onderneming en geeft direct inzicht op de korte termijn liquiditeitsevolutie en cashpositie ervan. De betaalindex bewijst zich bovendien na seizoenszuivering als een uitstekende korte termijn graadmeter met betrekking tot de conjunctuurevoluties.

(3) Verder diepgaand onderzoek door Graydon moet uitwijzen in welke mate ook het omgekeerde geldt, met name in welke mate onder meer betaalgedrag één van de elementen kan zijn die iets duiden over de managementstijl die in een onderneming heerst.

(4) Groeiverwachting: Graydon Belgium beschikt over een uitgebreide dataset op alle Belgische ondernemingen. Deze dataset wordt voortdurend up-to-date gehouden én uitgebreid. Op basis van deze data worden algoritmes ontwikkeld die inzichten geven in de evolutie van het ondernemingslandschap. Een van die algoritmes, de groeiverwachting, berekent voor elke onderneming de kans en de mate waarin die het komende jaar groei of krimp zal vertonen.