Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 29/04/2013

Aansprakelijkheid van de oprichters

155 keer gelezen

Omtrent de oprichtersaansprakelijkheid is de wetgever zeer duidelijk: de oprichters zijn aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ingeval deze vennootschap binnen een termijn van 3 jaar na de oprichting failliet gaat. Daarbij dient tevens vast te staan dat het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (art 229, 5° W. Venn).

De rechtspraak durft zelfs verder te gaan omtrent deze aansprakelijkheid en stelt zelfs dat boekhouders en notarissen mee in de klappen kunnen delen m.b.t. deze aansprakelijkheid. Immers,  zo oordeelt de rechtspraak, zijn beide personen betrokken bij de opstelling van het financieel plan. Indien dit  financieel plan ondeskundig of onvoldoende zou zijn opgesteld  door de boekhouder en/of notaris, dan kan de rechtbank, volgens haar eigen appreciatiebevoegdheid, de boekhouder en eventueel ook de notaris mee laten opdraaien voor de geleden schade.  M.a.w. de wettelijke oprichtersaansprakelijkheid wordt op deze wijze uitgebreid naar derden die betrokken zijn bij de opstelling van het financieel plan dat opgemaakt dient te worden bij de oprichting van de vennootschap.